Obec Orávka

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
06.12.2022Rozpočet obce
21.11.2022Obecné zastupiteľstvo
18.11.2022Hlavný kontrolór
15.11.2022Referendum 2023
31.10.2022VOĽBY do OSO a OSK 2022
23.09.2022Obecné zastupiteľstvo
24.06.2022Obecné zastupiteľstvo
06.06.2022Záverečný účet obce
10.03.2022Obecné zastupiteľstvo
20.12.2021Obecné zastupiteľstvo
15.10.2021Súhlas na výrub drevín
30.09.2021Obecné zastupiteľstvo
30.06.2021Obecné zastupiteľstvo
27.05.2021Obecné zastupiteľstvo
26.03.2021Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
26.03.2021Súhlas na výrub drevín - Piecušiak
25.03.2021Súhlas na výrub drevín - Pavol Vontorčík
19.03.2021Obecné zastupiteľstvo
11.02.2021Rozhodnutie o výrube drevín
26.01.2021Žiadosť o búracie povolenie
08.01.2021Žiadosť o výrub drevín - Marek Mišurda
16.12.2020Obecné zastupiteľstvo
01.12.2020Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
25.11.2020Návrh VZN - Dodatok č.3 k VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka
19.11.2020Žiadosť o vydanie súhlasu o výrub drevín
30.09.2020Obecné zastupiteľstvo
21.09.2020Žiadosť o výrub drevín - Ondrej Slovák
16.09.2020Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia strechy na budove obchodu
31.07.2020Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BB kraja na roky 2021 - 2027
11.06.2020Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
01.06.2020Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota verejnou vyhláškou
31.03.2020Žiadosť o výrub drevín - Jozef Pecušiak
16.03.2020Žiadosť o výrub drevín - Aleš Michalica
16.03.2020Výrub drevín - obec Orávka
04.03.2020Výrub drevín - Lach, Hudecová
16.12.2019Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Orávka
13.12.2019Obecné zastupiteľstvo
15.11.2019Návrh rozpočtu 2020 - 2022 Eko
15.11.2019Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
09.08.2019Oznámenie o začatí stavebného konania
21.06.2019Autobusový poriadok
19.06.2019Plán kontrolnej činnosti na II polrok 2019
14.06.2019Záverečný účet obce za rok 2018
14.06.2019Rokovací poriadok
14.06.2019Štatút obce Orávka 2019
13.06.2019Obecné zastupiteľstvo
10.06.2019Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 13.06.2019
12.04.2019Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlene v obci Orávka II. etapa – rekonštrukcia
12.04.2019Výzva na predloženie ponuky - Verejné osvetlene v obci Orávka II. etapa – rekonštrukcia
11.04.2019Zápisnica z Verejného hovoru s občanmi obce Orávka
20.03.2019Pozvánka na zasadnutie OZ v obci Orávka dňa 27.03.2019 o 17:00
28.02.2019Prehlásenie obce - Výpočet miery triedenia
14.02.2019Rozhodnutie o umiestnení stavby
12.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
26.11.2018Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 - 2029
12.11.2018Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Orávka
08.11.2018Oznamenie o dražbe - 3 kolo
03.11.2018Zámer predaja majetku obce
13.09.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
03.08.2018Dostavba krmísk pre odchovne mladého dobytka.
31.07.2018Oznámenie o dražbe
11.07.2018Oznámenie o upustení od dražby